logo_DN2

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วิถีไทยวน แห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักสระบุรี

HDNM

ITALogo2

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้าง
  • โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
02. ข้อมูลผู้บริหาร
  • ข้อมูลผู้บริหารส่วนตำบลดาวเรือง
03. อำนาจหน้าที่
  • อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
05. ข้อมูลการติดต่อ
  • ข้อมูลการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

07. ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08. Q&A
  • กระดานสนทนาถามตอบ (Q&A)
09. Social network
  • facebook page องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
Accordion Content
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
Accordion Content

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

หัวข้อดาวโหลด
การแจ้งก่อสร้างอาคารรายละเอียด
การแจ้งดัดแปลงอาคารรายละเอียด
การแจ้งรื้อถอนอาคารรายละเอียด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารรายละเอียด
การแจ้งขุดดินรายละเอียด
การแจ้งถมดินรายละเอียด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารรายละเอียด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารรายละเอียด
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออก เพื่อการอื่นรายละเอียด
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารรายละเอียด
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารรายละเอียด
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานรายละเอียด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารรายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดารายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศรายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ่นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
รายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้ารายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายต่างประเทศ
รายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดารายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
รายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
รายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดารายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
รายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
รายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายต่างประเทศรายละเอียด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินรายละเอียด
การรับชำระภาษีป้ายรายละเอียด
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่รายละเอียด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์รายละเอียด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุรายละเอียด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการรายละเอียด
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรรายละเอียด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายละเอียด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายละเอียด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรรายละเอียด
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)รายละเอียด
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)รายละเอียด
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Accordion Content
17. e-Service
  • ระบบ e-Service องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
Accordion Content
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Accordion Content

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Accordion Content
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Accordion Content
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Accordion Content

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
026. การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
Accordion Content
027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Accordion Content
028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Accordion Content

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Accordion Content

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ จัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 – 2570 ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน โดยร่วมรับฟังความคิดเห็น ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการของพื้นที่ สภาพปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข นำวิเคราะห์ และจัดทำบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการส่งเสริม พัฒนา ตามความต้องการของชุมชน ทั้งจัดทำแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

https://www.daoruang.go.th/Saraburi/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20220405_0001_page-0001-696x987.jpg

035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Accordion Content

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Accordion Content

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Accordion Content

daoruang
FDNM2
CONTACT_Y
contact_abt
dnm_f