logo_DN2

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วิถีไทยวน แห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักสระบุรี

HDNM
f001
t002

ร้องเรียน

ร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการ
เข้าสู่ระบบ

ร้องทุกข์

ร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องทุกข์ทุจริต
เข้าสู่ระบบ
ไซเรน

เหตุฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉิน

แจ้งเหตุฉุกเฉิน
เข้าสู่ระบบ

โควิด19

โควิด 19

แจ้งเรื่องโควิด19
เข้าสู่ระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

ไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
เข้าสู่ระบบ
ท่อระบายน้ำ

ท่อ/ทางระบายน้ำ ชำรุด

ท่อ/ทางระบายน้ำ

แจ้งเหตุชำรุดท่อ/ทางระบายน้ำ
เข้าสู่ระบบ

ระบบประปาชำรุด

ระบบประปา

แจ้งชำรุดระบบประปา
เข้าสู่ระบบ

ถนน/ทางเท้าชำรุด

ถนน / ทางเท้า

แจ้งชำรุด ถนน / ทางเท้า
เข้าสู่ระบบ

ถังขยะชำรุดสูญหาย

ขยะ/สิ่งปฏิกูล

แจ้งเรื่องขยะ/สิ่งปฏิกูล
เข้าสู่ระบบ
สัตว์จรจัด

สัตว์จรจัดรบกวน

สัตว์จรจัด

แจ้งเรื่องสัตว์จรจัด
เข้าสู่ระบบ
ยุง

สัตว์พาหะรบกวน

สัตว์พาหะ

แจ้งเรื่องสัตว์พาหะรบกวน
เข้าสู่ระบบ
เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

แจ้งเหตุเสียงรบกวน
เข้าสู่ระบบ
ควัน

กลิ่น/ควันรบกวน

กลิ่น/ควัน

แจ้งเหตุกลิ่น/ควัน รบกวน
เข้าสู่ระบบ

อาคารชำรุด

อาคาร

แจ้งเรื่องเกี่ยวกับอาคาร
เข้าสู่ระบบ

บ้านเรือนชำรุด

บ้านเรือน

แจ้งเหตุเกี่ยวกับบ้านเรือน
เข้าสู่ระบบ
billboard

ป้ายต่างๆชำรุดสูญหาย

ป้ายต่างๆ

แจ้งเหตุเกี่ยวกับป้ายต่างๆ
เข้าสู่ระบบ
จราจร

ปัญหางานจราจร

งานจราจร

แจ้งเรื่องงานจราจร
เข้าสู่ระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ E-Service

f002
daoruang
FDNM2
CONTACT_Y
contact_abt
dnm_f