logo_DN2

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วิถีไทยวน แห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักสระบุรี

HDNM
f001

การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

f002

รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอโครงการ และปัญหา ที่ต้องการแก้ไขในชุมชนของตน เพื่อนำไปประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 โดยมีผู้แทนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม ดังนี้ – นายเสกสรรค์ คัตพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง – นายฐกฤต กัณหกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง – ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง จำนวน 2 คน – คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง จำนวน 8 คน -นายณพพงศ์ นาคเสพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง – เจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง จำนวน 7 คน และประชาชน หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง จำนวน 52 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 73 คน ผลจากการประชุม โครงการที่เสนอในการแก้ไขปัญหา ทั้งหมด จำนวน 16 โครงการ และจัดอันดับความสำคัญของโครงการในการนำเข้าไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้ อันดับ 1 โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนจากข้างบ้านนางกรรณิการ์ อ่ำขวัญเมือง ถึงร้านอาหารครัวสระบุรี , อันดับ 2 โครงการจัดทำโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวดชุมชน หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง , อันดับ 3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณชุมชน จำนวน 5 ตัว , อันดับ 4 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค จากบ้านนายเลอพงษ์ วงษ์สง่า ถึงบ้านนายสมศักดิ์ พิทักษ์วงค์ ซึ่งจากการลงประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง แล้วเสร็จ ทางเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ต่อไป 

daoruang
FDNM2
CONTACT_Y
contact_abt
dnm_f